چهارشنبه 23 آبان 1397

مشخصات ناظر جديد
شهروند گرامی!
1- مشخصات جنابعالی در سیستم امن مرکز نظارت همگانی ذخیره خواهد شد و به هیچ وجه در اختیار افراد غیر مسئول قرار نمی گیرد.
2- تکمیل فرم به منزله جذب نبوده و پذیرش عضویت شما پس از تکمیل فرم و در صورت تایید کارشناسان اداره ناظرین از طریق مرکز اعلام می گردد و کد نظارت به شما تعلق خواهد گرفت.
3- از ثبت پیام های شخصی با کد نظارت خودداری نمایید.
4- از ثبت پیام هایی که جنبه فوریتی و خدمات شهری دارند، پرهیز نمایید.
5- از برخورد مستقیم با عوامل متخلف پرهیز نمایید.
6- با انعکاس صحیح و صریح اخبار و اطلاعات 1888 را امین خود بدانید.
7- جذب شما مستلزم فعاليت مستمر و ثبت حداق4 پيام كيفي در سامانه 1888خواهد بود.
انتخاب تاریخ